fbpx

Vedtægter for JBG`s seniorklub
 

§ 1.

Klubbens navn er Seniorklubben

§ 2. 

Klubbens formål er at fremme medlemmernes golfspil samt varetage det sociale samvær i klubben.

§ 3.

Medlemmer af JBG der har et af klubben godkendt banehandicap kan optages som medlemmer. Aldersbetingelser: Kvinder 50 år. Mænd 60 år. Bestyrelsen kan dispensere fra aldersgrænsen hvis væsentlige årsager taler herfor. (Som f.eks. invaliditet).

§ 4.

Den ugentlige spilledag er torsdag. Der startes om formiddagen efter en af bestyrelsen fastlagt plan.

§ 5.

Gæster kan deltage i klubbens matcher imod betaling af matchfee. Betalingen fastsættes af bestyrelsen. Er gæsten ikke medlem af JBG betales naturligvis også sædvanlig green-fee.

§ 6.

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for 2 år ad gangen på klubbens ordinære generalforsamling. I ulige år vælges 3 personer og i lige år vælges 2 personer. Desuden vælges 2 suppleant til bestyrelsen. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 7.

Desuden vælges en revisor for l år ad gangen.

§ 8.

Klubbens regnskabsår går fra 1.oktober til 30.september.

§ 9.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes senest sidste torsdag i oktober måned. Der indkaldes til ordinær generalforsamling ved opslag på opslagstavlen i klubhuset senest 14 dage før. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling såfremt den ønsker det. Desuden skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis 25% af klubbens medlemmer skriftligt anmoder om det.

§ 10.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 11.

Klubbens vedtægter kan ændres på enhver generalforsamling ved simpelt flertal.

§ 12.

Bestyrelsen træffer de beslutninger, som er nødvendige for klubbens trivsel.

§ 13.

Generalforsamlingen er klubbens øverste  myndighed.

Ovenstående vedtaget på klubbens generalforsamling

Den 28.oktober 1999.  

Ændring på generalforsamling den 24/10-2013 1 suppleant til  2 suppleanter

Print Friendly, PDF & Email