fbpx

GOLFKLUB

1. Navn, hjemsted og formål

1.1 Klubbens navn er Jammerbugtens Golfklub

1.2 Klubbens hjemsted er Jammerbugt Kommune

1.3 Det er klubbens formål – med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

                      at udbrede kendskabet til og interessen for golf

                      at give medlemmerne gode muligheder for at dyrke golfspillet

                      at øge medlemmernes færdighed i spillet samt

                      at fremme turismen i lokalområdet.

2. Klubbens medlemskab af andre organisationer

2.1 Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

3. Medlemmer

3.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun fysiske personer kan optages som medlem. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

3.2 Som medlem af Jammerbugtens Golfklub er medlemmerne også automatisk medlem af foreningen Jammerbugtens Golfklubs Baneanlæg.

3.3 Bestyrelsen kan meddele begyndere prøvemedlemskab af kortere varighed. Kontingentet herfor fastsættes af bestyrelsen og betales ved prøvemedlemskabets begyndelse.

4. Kontingent

4.1 Klubbens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Kontingentet dækker et klubår, fra 1. januar til 31. december.

4.2 Ved indmeldelse i løbet af klubåret fastsætter bestyrelsen kontingentets størrelse.

4.3 Bestyrelsen kan meddele medlemmer medlemskab på særlige betingelser.

4.4 Forfaldent kontingent, som betales efter 1. marts, pålægges et gebyr på kr. 100,-.

4.5 Kontingentrestance udover 3 mdr. kan efter bestyrelsens beslutning medføre eksklusion. Genoptagelse kan først finde sted, når hele restancen med tillæg af et af bestyrelsen fastsat gebyr er betalt af den ekskluderede.

5. Medlemskab

5.1 Medlemskab er bindende for et kalenderår, og udmeldelse skal ske inden den 30/9.

5.2 Medlemmer af andre golfklubber eller golforganisationer har adgang til lejlighedsvis at spille på klubbens bane efter klubbens nærmere bestemmelse og mod betaling af en af bestyrelsen fastsat green fee.

6. Generalforsamling

6.1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes i Jammerbugt Kommune hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af e-mail, ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside, samt ved opslag i klubbens lokaler. Dagsordenen for generalforsamlingen skal fremgå af indkaldelsen.

6.3 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen udenfor bestyrelsen valgt dirigent.

6.4 Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

6.5 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

6.6 På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

6.7 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor, skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hver stemmeberettiget medlem kan stemme højst på det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmeantal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

6.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

6.9 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som skrives under af dirigenten.

7. Dagsorden

7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter for det kommende år.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt.

7.2 Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og ved forslag om vedtægtsændringer senest 5 uger før generalforsamlingen.

8. Bestyrelsen

8.1 Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 7, der vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen. I lige år afgår 4 medlemmer og i ulige år afgår 3 medlemmer.

8.2 Genvalg kan finde sted.

8.3 Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

8.4 I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

8.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

8.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.

8.7 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.8 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

8.9 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.

8.10 Klubbens daglige ledelse varetages af et af bestyrelsen nedsat forretningsudvalg, som består af 3 medlemmer, hvor formand for bestyrelsen og kasserer er fødte medlemmer.

8.11 Klubben tegnes af formand eller næstformand, i forening med et bestyrelsesmedlem.

8.12 Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

8.13 Optagelse af større lån, køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

8.14 For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtigelser hæfter alene klubbens formue, idet hverken bestyrelsesmedlemmer eller klubbens øvrige medlemmer hæfter personlig for klubbens forpligtigelser.

9. Udvalg

9.1 Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens og generalforsamlingens opfattelse er behov for.

9.2 Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og skal godkende de øvrige medlemmer af udvalgene.

9.3 Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetencer, samt giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

9.4 Det af handicapudvalget for spillere fastsatte handicap indføres i en protokol og skal endvidere bekendtgøres ved opslag i klubhus.

10. Regnskab og revision

10.1 Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

10.2 Senest 3 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling fremlægges det reviderede regnskab i klubbens sekretariat til gennemsyn eller afhentning af klubbens medlemmer.

11. Myndigheder

11.1 Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte betingelser for medlemskab.

11.2 Klubben respektere DGU´s regler for frit spil for indehaveren af Nordisk- og DGU kort.

11.3 For golfspillet gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of Sct. Andrews fastsatte regler, samt d af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

11.4 Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og – matcher sker i henhold til det af Dansk Golf Unions fastsatte slope-system.

11.5 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område.

Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller i grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelse om udelukkelse forelagt for en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

11.6 Generalforsamlingens afgørelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg.

12. Ændringer af vedtægter, samt beslutning om klubbens opløsning.

12.1 Til beslutning om ændring af klubbens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

12.2 Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.

12.3 Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget om opløsning dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 14 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslag kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

12.4 I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som anført, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

12.5 Et eventuelt overskud/likvidationsprovenu skal anvendes til et almennyttigt formål, herunder idrætsmæssige formål efter nærmere bestemmelse af Jammerbugt Kommune eller om overskud/likvidationsprovenu skal overdrages til anden forening med dens videreførelse af golfklubbens aktivitet.

Vedtagelse:

Endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 7/1 2017.

_________________________

                       Dirigent

__________________________                                                                               _____________________________

     Formand Niels Jørgen Godiksen                                                                                       Næstformand Klavs Krogh

__________________________                                                                               _____________________________

     Kasserer Evan Helledie                                                                                                                                    Sekretær Per Nielsen

__________________________                                                                               _____________________________

Bestyrelsesmedlem Brian Odde                                                                                                                                      Bestyrelsesmedlem Bente Hjortkær

__________________________

   Bestyrelsesmedlem Anne-Grete Frisk

Print Friendly, PDF & Email