fbpx

1. Navn, hjemsted og formål

1.1 Klubbens navn er Jammerbugtens Golfklubs Baneanlæg.

1.2 Klubbens hjemsted er jammerbugt Kommune.

1.3 Klubbens formål er at eje og udleje en golfbane, herunder at investere i forbedringer og maskinpark.

2. Medlemmer

2.1 Medlemmer er alenen personer, der er medlemmer af Jammerbugtens Golfklub.

3. Kontingent

3.1 Der fastsættes ikke noget kontingent, idet klubbens økonomiske grundlag tilvejebringes gennem udlejning af banen m. v. til Jammerbugtens Golfklub.

4. Generalforsamling

4.1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes i Jammerbugt Kommune hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af e-mail, ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside, samt ved opslag i klubbens lokaler. Dagsordenen for generalforsamlingen skal fremgå af indkaldelsen.

4.3 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen udenfor bestyrelsen valgt dirigent.

4.4 Stemmeberettigede er kun stemmeberettigede medlemmer af Jammerbugtens Golfklub, med hver én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

4.5 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

4.6 På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

4.7 Valgt som bestyrelsesmedlemmer og revisor er de personer, der er valgt i Jammerbugtens Golfklub.

4.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

4.9 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som skrives under af dirigenten.

5. Dagsorden

5.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om banens drift i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af leje for for det kommende år.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Eventuelt

5.2 Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og ved forslag om vedtægtsændringer senest 5 uger før generalforsamlingen.

6. Bestyrelsen

6.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.

6.3 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.4 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

6.5 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.

6.6 Klubbens daglige ledelse varetages af det i Jammerbugtens Golfklubs nedsatte forretningsudvalg.

6.7 Klubben tegnes af formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem.

6.8 Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

6.9 Optagelse af større lån, køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

6.10 For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtigelser hæfter alene klubbens formue, idet hverken bestyrelsesmedlemmer eller klubbens øvrige medlemmer hæfter personlig for klubbens forpligtigelser.

7. Regnskab og revision

7.1 Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

7.2 Senest 14 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling fremlægges det reviderede regnskab i klubbens sekretariat til gennemsyn eller afhentning af klubbens medlemmer, ligesom det offentliggøres på klubbens hjemmeside.

8. Ændringer af vedtægter, samt beslutning om klubbens opløsning.

8.1 Til beslutning om ændring af klubbens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

8.2 Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.

8.3 Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget om opløsning dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 14 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslag kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

8.4 Klubbens formue indestår til enhver tid til sikkerhed for Jammerbugtens Golfklubs forpligtigelse.

8.5 I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som anført, overgår klubbens formue i sin helhed til Jammerbugtens Golfklub i det omfang denne har gældsforpligtigelser. En yderligere formue afvikles efter generalforsamlingens beslutning ved simpel stemmeflertal.

Vedtagelse:

Endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 7/1 2017.

_________________________

                       Dirigent

__________________________                                                                               _____________________________

    Formand Niels Jørgen Godiksen                                                                                       Næstformand Klavs Krogh

__________________________                                                                               _____________________________

       Kasserer Evan Helledie                                                                                                                                    Sekretær Per Nielsen

__________________________                                                                               _____________________________

   Bestyrelsesmedlem Brian Odde                                                                                                                                      Bestyrelsesmedlem Bente Hjortkær

__________________________

   Bestyrelsesmedlem Anne-Grete Frisk

Print Friendly, PDF & Email